Các dịch vụ kho bãi nhà xưởng

Dịch vụ kho bãi nhà xưởng bao gồm cho thuê kho bãi nhà xưởng, quản lý hàng hóa, xếp dở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, ký gửi kho bãi - nhà xưởng